Vores ny formand har fået overdraget formandskæden med nogen betænkelighed.

Beretning generalforsamling 2021

Jeg byder jer hermed velkommen til generalforsamlingen 2021. Klubaktiviteterne har igen i år været præget af coranasituationen, der først og fremmest har besværliggjort de indendørs aktiviteter.

Vi fik dog endelig langt om længe markeret vores 100-årsjubilæum ved en lille sammenkomst i Roklubbens lokaler. Tak til dem. Vi fik ikke gennemført den helt store fest, som vi havde lagt op til – gassen var gået af ballonen. Men vi fik en rar eftermiddag med noget godt at spise.

Klubaftenerne har ligget stille. Det har været svært at ”løbe dem i gang” igen efter nedlukningerne. Vi har hele tiden valgt at være ansvarsfulde og forsigtige, og det sidder sikkert i mange af os endnu, så vi så vidt muligt holder os i vores egne bobler. Men vi må have gang i dem igen med ”fiskefaglige arrangementer” og social sammenkomst.

Så har der været mere gang i de udendørs aktiviteter. Vi har gennemført 2 moseture, en tur på Maribo Sø, 4 ture efter fladfisk, en sildetur og en makreltur på Øresund. Den planlagte tur til ”Det Gule Rev” blæste desværre væk.

Torskefiskeriet må vi desværre stoppe i vores område. Rovfiskeriet og forureningen har ramt bestandene hårdt og gør væsentligt indhug i bestandene, og selv om vi hverken har lod eller del i disse naturødelæggende begivenheder, må vi altså konstatere, at vi også skal være med til at betale prisen. Vi kan så håbe på, at der vil være mange fisk inden for en overskuelig årrække, selv om vi må frygte, at der stadig vil være iltsvind, at store trawlere tømmer havene, og at der stadig ikke vil kunne eksistere liv på lidt dybere vand.

Om det også er de håbløse betingelser, der har ødelagt vores fiskeri efter fladfisk, kan jeg ikke sige. Vores ”sædvanlige pladser” ved Onsevig har svigtet igen i 2021, vi prøver igen i år, men har også fiskeri syd for ”Albuen”, hvor der har været rimeligt fiskeri.

Vi har ikke set et opsving af gedderne i brakvand, ligesom aborrerne ser ud til at være forsvundet.

Heldigvis ser det ud til, at makrellerne kommer tilbage efter mange års fravær. Og at arbejdet med at forbedre forholdene for havørrederne bærer frugt. Jan har således taget 3 havørreder på over 4 kg, alle på flue.

Konkret har vi atter i år lavet mundingsudsætninger med ca. 50.000 ørreder, og lige så meget yngel. Det eneste restaureringsprojekt, vi har været involveret i, er desværre stoppet midlertidigt, idet Å-lauget ved Tingsted Å har anket kommunens tilladelse om at udlægge skjulesten. Vi ville gerne have lagt skjulesten ud nedstrøms Åhaverne ved Klimasøen, og vi kan kun være uforstående overfor anken, idet det er svært at forestille sig, at stenene vil kunne påvirke afvandingen fra de landbrugsarealer, der ligger opstrøms jernbanen. (Vi må i øvrigt lige med glæde konstatere, at de projekter, der er gennemført ikke har givet anledning til at vandet har stuvet sig sammen og skabt oversvømmelser). Vi er nu ved af afslutte gydetællingerne for i år, men fortsætter hen i marts. Det er for tidligt at sige noget om antallet af gydebanker, og den regnfulde vinter har gjort det umuligt at kortlægge bankerne pga. meget og beskidt vand.  Det meget vand har dog også den effekt, at gydebankerne er blevet skyllet igennem, så sand og andre overflødige emner er fjernet. Men der har været aktivitet.

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvorledes vi kan skifte vores fokus fra benyttelse til beskyttelse af naturen, der nu fremover vil blive et mere væsentligt element i foreningens virke, og forslaget til ændring af vedtægterne skal ses i dette perspektiv.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for arbejdet, der som sædvanlig har været præget af forskellige synspunkter, men som på trods af vores rå og ubarmhjertige tone har ført til enighed.

Og så vil jeg til slut komme med lidt helt personlige bemærkninger: Jeg har været medlem af LNF1920 siden 1982, og jeg blev (vist nok) valgt til bestyrelsen første gang i 1986, og året efter kom Carsten også ind i bestyrelsen, og vi satte os som et mål at fremme foreningen og lystfiskeriet. En overgang delte vi jobbet mellem os, Carsten som formand for LNF1920, og jeg som formand for DSF ”region Storstrøm”. Jeg har nu siddet som formand i alt 15 år, og det har været et spændende job. Men det er på høje tid, at jeg bliver skiftet ud med en yngre, energisk person med nye ideer, og en person, der forstår sig på de såkaldte sociale medier, og som ikke har noget imod at være en vare på techgiganternes hylder. Det betyder ikke, at jeg smækker med døren. Jeg vil fortsat gerne støtte den ny formand loyalt og hjælpe til med mine erfaringer indtil en ny bestyrelse har fundet sine egne ben.

Og med disse ord overgiver jeg ordet til dirigenten.

Årets pokaler 2021

Havørredfad: 

2021: Jan Andersen, 4,5 kg Fladfisk:

2021: Jens Tudvad, Rødspætte, 1,0 kg

Torsk:

2021: Jens Tudvad, 1,5 kg

Gedde:

2021: Christopher Sarka Hansen. 10,0 kg

Aborre :

2021: Jan Andersen, 0,4 kg

Senior 3:

2021: Christopher Sarka Hansen

Senior 2: 

2021: Jens Tudvad

Senior 1:

2021: Jan Andersen

Junior:

Magnus Jacobsen