Det er nu tid til, at vi kan afholde generalforsamling for 2020, da der nu ikke er restriktioner af hensyn til corona-smitte.

Der indkaldes derfor til generalforsamling den 15. oktober kl. 19.00 i LNF1920’s lokaler på GP.

Følgende dagsorden behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Juniorlederen aflægger beretning.
 4. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.
 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 6. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.
 7. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 8. Valg til bestyrelsen jævnfør §8.
 9. Valg til juniorudvalg.
 10. Valg til andre udvalg.
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. Valg af 1 revisorer.
 13. Valg af 1 revisorsuppleant.
 14. Eventuelt.

Ad. Punkt 7. Det er ifølge vedtægterne generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet. Bestyrelsen har dog en mulighed for at korrigere denne beslutning, hvis der indtræder forhold, som har væsentlig betydning for klubbens økonomi. DSF har i mange år haft uændret kontingent, men besluttede på kongressen i september at forhøje kontingentet væsentligt. Bestyrelsen fastlagde derfor kontingentet for 2021 til 650 kr. for seniorer, 750 for familier, 50 kr. for juniorer, 90 kr. for ungdom (19-25 år) og 450 kr. for pensionister. Dette beder vi generalforsamlingen godkende.

Ad. Punkt 8. Steen ønsker at fratræde posten som kasserer, og Freddy vil gerne overtage denne. Steen vil gerne indtræde i bestyrelsen på Freddys post. Desuden er Hans-Erik på valg.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25/ 20 33 28 25 mail steenib@gmail.com eller JensT tlf. 26 84 43 58 mail jenstudvad@gmail.com senest den 12. oktober

Stilhed for Torben Lau

Beretning til generalforsamling for 2019 i LNF1920 den 28. februar 2020

Vi må jo nok erkende, at 2019 ikke har været det år, hvor der har været mest aktivitet i klubben. Vi har gennemført ture ved Maribosøerne og i moserne ved Byskov, hvor betingelserne med tilgroning og tiltagende grøde er blevet vanskeligere og vanskeligere. Vi har med en enkelt undtagelse (aflyst tur) gennemført alle havturene uden underskud. En torsketur, tur til Det Gule Rev, 2 fladfisketure og en sildetur blev det til. Og ikke de helt store fangster, bortset fra mange sild. Kystture og tur til grusgraven ved Nr. vedby blev aflyst, da ingen deltagere havde meldt sig. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at medlemmerne ville deltage lidt mere i klubbens ture. Jeg synes, at vi har et godt og varieret turprogram. Vi gennemførte ikke Lystfiskeriets dag eller deltog i Havnens Dag, men vi havde stort engagement i Fishing Zealands arrangementer på Havnen. Vi delte en masse foldere ud, men fik ikke nogen respons.
Klublivet går sin vante gang. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev flere klubaftener med andet end socialt indhold foredrag mv. som f. eks. arrangementet med Fiskerikontrollen, og jeg mener, at bestyrelsen må sætte midler af til det i 2020.
Miljøarbejdet har stadig Martin som ihærdig ildsjæl, men der bør være en bedre koordinering. Vi må genoplive arbejdet i vandplejeudvalget og give det en central placering, således at der bliver et samarbejde mellem feltarbejdet og arbejdet på det politiske niveau, og at vi sikrer, at det bliver klubbens prioritering af opgaver, der får opmærksomheden.
Martin vil senere aflægge sin beretning. Jeg vil her blot fortælle, at der er en positiv stemning på vandrådsmøderne. Opgaven for næste periode er at forbedre de fysiske betingelser i vores vandløb. Guldborgsund Kommune skal sørge for mindst 5,6 km vandløb, og der er afsat små 25 mio kr. til det. Planen er at fjerne 2 spærringer, og ellers er det et spørgsmål om øget (træ)beplantning langs vandløbene, således at skyggen holder vandplanterne nede. Det er især Fribrødre Å, der får hjælp.
Ellers har vi sat de ”sædvanlige” ca. 50.000 smolt ud i mundingerne, og ½-års fisk ud i Sørup Å og i Fribrødre Å. Vi har ikke kunnet skaffe yngel i år – godt det samme, da der bogstaveligt talt ikke var vand i åerne.
Der skal laves nye udsætningsplaner i år. Vi må derfor ikke sætte yngel ud, da der skal elektrofiskes for at undersøge det naturlige reproduktion. Vi får brug for frivillige, der vil hjælpe til, og I får besked, når vi kender nærmere til planerne. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil give en hånd med til dette spændende arbejde.
Hvor vi kan se en fremgang for havørrederne er det tungere med de øvrige fiskearter. Geddebestandene er ved af forsvinde, aborrer er blevet en sjældenhed, torsken er ikke vendt tilbage og fladfiskeriet er også gået tilbage. Eneste lyspunkt er, at der tilsyneladende er flere og flere makreller, der lægger vejen forbi os.
Der er kongres i Sportsfiskerforbundet om 2 uger. Der skal tages stilling til ny formand. Werner døde desværre, men han havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstillede. Der vil blive afholdt en lille mindehøjtidelighed ved kongressen. Ellers er kommunikationen ud til klubberne væsentligt forbedret. Der har været afholdt to Landsdelsmøder. Til gengæld mener jeg, at man har skudt sig selv i benet ved at skære ”Sportsfiskeren” ned til 4 årlige numre. Det er ikke venligt over for den halvdel af os, der stadig foretrækker et holdholdt eksemplar, og som måske ikke vil være en del af tech-giganternes varesortiment.
Fishing Zealand har afholdt sin årlige konference. Spændende for mig at høre om geddernes vandringer ved Bogø og Møn, knapt så interessant at høre om kommunernes indsats på ungeområdet. Og så er det jo altid godt at se sit netværk. Og vi må se i øjnene, at vi næppe kan undvære ”Grusbanden” under Fishing Zealand i vandplejen.
Vi fejrer i år 100-året for foreningens stiftelse. Der blev sidste år nedsat en gruppe, der havde ansvaret for fejringen (Carsten, Jan, Steen og mig selv). Vi afholder åbent hus/ reception fredag den 3. april kl. 13, og vi afholder festmiddag lørdag den 4. april, men gratis mad og drikke til vores medlemmer. Det udgives et festskrift, der uddeles gratis, og vi har fået digitaliseret vores gamle film, som sælges for et beskedent beløb, der skal dække produktionsomkostningerne. Så følg op på invitationerne. Gæster kan medtages mod betaling.
Ellers må vi næste år (2020) have en alvorlig drøftelse om fremtiden for klubben. Når vi ser på medlemmernes alderssammensætning, vil vi opleve et naturligt frafald, og der kommer ikke unge ind i klubben. Mange unge finder ikke fiskekammerater i klubberne, men via de såkaldte sociale medier, og de føler derfor ikke behov for klublivet. Det er svært at synliggøre, at det koster tid og kræfter at arbejde politisk, og at dette arbejde ikke er synligt. Uden nye friske kræfter, også til at tage ansvar, vil en træt formand og kasserer ikke holde meget længere. Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.

Jeg vil bede om, at man holder god ro og orden under overrækkelse af pokalerne og hylder vinderne. Tak til guldsmed ”Keis”, der atter i år har givet os en særdeles attraktiv pris på gravering af vores pokaler.

Årets pokaler 2019

Havørredfad:
2019: Jan Andersen, 4,21 kg

Fladfisk:
2019: Jan Andersen, Pighvar, 1,32 kg

Torsk:
2019: Jens Tudvad, 5,5 kg

Gedde:
2019: Peter Schultz, 5,0 kg

Aborre :
2019: Jan Andersen, 0,3 kg

Senior 3:
2019: Peter Schultz

Senior 2:
2019: Jens Tudvad

Senior 1:
2019: Jan Andersen

Årets pokaler 2017

 

Havørredfad:  Søren Munch Christensen, 4,3 kg

 

Fladfisk: Jan Andersen, Pighvar, 4,14 kg

 

Torsk: Jens Tudvad, 13,5 kg

 

Gedde: Jens Tudvad, 4,4 kg

 

Aborre: Jens Tudvad, 0,89 kg

 

Senior 3: Jan Andersen

 

Senior 2: Kasper Christensen

 

Senior 1: Jens Tudvad