Beretning generalforsamling 2020

Jeg vil gerne starte denne generalforsamling med at mindes Carsten, der jo døde i efteråret 2020. Carsten har været formand for LNF1920 i samlet 13 år over 3 perioder, og han var drivkraften bag den modernisering, som klubben gennemløb i 1990’erne. Fokus kom mere og mere på miljø- og vandpleje, og det blev klart, at det var nødvendigt også for os at styrke Danmarks Sportsfiskerforbund. Carsten mødte altid op til kongresserne og var et kendt og agtet medlem.

Privat var Carsten et socialt og empatisk menneske, der altid var parat med en hjælpende hånd. Det eneste han vist kunne hade var fartkontroller. Til sidst fik hans sygdom dog sejren.

Jeg vil gerne bede jer alle rejse jer, så vi sammen kan mindes Carsten i stilhed.

Ære være Carstens minde. Tak

Og så til året 2020, som alle steder må gå over som aflysningernes år, bl. a. er denne generalforsamling blevet udskudt fra februar til nu på grund af coronaen. Den spøger stadig.

Det var ellers året, hvor vi skulle have fejret vores 100-års jubilæum for fuld musik. Vi fik udgivet et festskrift, som blev fordelt til alle foreningens medlemmer og til de af vores kontakter, som vi måtte/kunne mødes med. Det nedsatte udvalg planlagde stor fest med god mad og lidt til halsen. Vi fik tilskud på 10.000 kr. fra både kommunen og Nordeafonden. Feststemningen er desværre feset ud, og vi vil nøjes med at afholde en lille reception den 13.november for samarbejdspartnere og sponsorer og foreningens medlemmer.

Klubaftenerne blev aflyst, men de fleste af fisketurene blev gennemført på trods af restriktionerne. Miljøarbejdet fortsatte med renovering af Donnemoseløbet og Frejlev Å. Vi fik sat ”vores” smolt ud på de planlagte steder. Der skal udarbejdes nye udsætningsplaner, og mange af klubbens medlemmer deltog i el-fiskeriet, der skulle kortlægge de nuværende bestande. En tør sommer gjorde desværre, at mange af vandløbene var tørret helt ud, og el-fiskeriet sluttede flere dage før, det var planlagt. Men der kom en ny udsætningsplan. Vi skal fortsat sætte smolt år i et omfang som de foregående år, yngeludsætningen stoppes, men vi skal i stedet udsætte halvårsfisk. Og DTU-aqua har fundet nye udsætningssteder. Arbejdet i vandrådene blev afsluttet. I Guldborgsund Kommune vil den fremtidige indsats ifølge vandmiljøplan III koncentrere sig om øget beplantning med tilhørende skygge ved vores vandløb, samt fjernelse af et par spærringer. Grønt Råd har ligget stille, vi kunne ellers godt have brugt tid på at vise vores bekymringer om de manglende fisk og svindende fiskebestande. Forbundet har haft kongres i september 2020, hvor der skulle vælges ny formand. Her blev Torben valgt. Han er fra Nivå, og vi kan håbe på, at det kan være med til at få mere fokus på forholdene for ”ikkejyder”. Der er ligeledes afholdt landsdelsmøde.

Vores naboforening, Storstrømmen i Vordingborg, har istandsat og indviet et nyt klubhus ved fortet på  Madsnesø. Vi arbejder fortsat sammen om et fælles turprogram, men det har vist sig at vores medlemmer sjældent deltager i ture arrangeret af Storstrømmen og omvendt. Det må I gøre noget ved. Så fremmede er de heller ikke.

Vi fik via Palle Lund et tilbud, vi ikke kunne modstå, og foreningen forærede sig selv en fødselsdagsgave, så vi nu kan tilbyde vores medlemmer en helt ny 4-taktsmotor med 15 hk. til vores jolle. Og vi kan konstatere et øget brug af båden.

Og lidt om kontingentstigning: Det er jo sådan, at kontingentet for det følgende års kontingent skal besluttes af generalforsamlingen, dvs at kontingentet for 2021 skulle besluttes i feb. 2020. Det er heldigvis sådan, at bestyrelsen havde fået generalforsamlingens tilladelse at ændre på kontingentet, hvis der indtraf store ændringer i beslutningsgrundlaget. Dette skete, da DSF på kongressen hævede forbundskontingentet efter at det havde været holdt i ro i mange år. For os betød det en stigning på knap 50 kr. pr. medlem fordelt over to år. Bestyrelsen besluttede at hæve kontingentet på en gang med 50 kr. fordelt på alle kontingentgrupper, og det håber vi at få generalforsamlingens accept af. Vi har i foreningen altid holdt en vis social profil, således af pensionister betaler lidt mindre end seniorer. Det førte os over i en diskussion/analyse af medlemmerne alderssammensætning. Vi har ingen præcise tal for fordelingen mellem kontingentgrupperne før 2012. I dette år var der to seniorer for hver pensionist. I dag er der lige mange i de to grupper. Så spørgsmålet er, om det er forsvarligt/muligt/rimeligt at lade en mindre og mindre gruppe (seniorer) betalt for flere og flere (pensionisterne)?

Rent medlemsmæssigt holder vi nogenlunde samme niveau, som vi har gjort de sidste mange år. Vi er i dag 59 medlemmer. Formanden er gammel og vil gerne udskiftes. Jeg vil gerne til generalforsamlingen feb 2022 trække mig tilbage, og meget gerne overlade roret til en yngre generation, der i højere grad taler de yngres sprog og opfattelse af lystfiskeriet.

Jeg vil takke bestyrelsen for de mange diskussioner og samarbejdet i klubben. Er der spørgsmål/kommentarer?

Og jeg vil dermed atter overgive ordet til dirigenten.

JensT

Det er nu tid til, at vi kan afholde generalforsamling for 2020, da der nu ikke er restriktioner af hensyn til corona-smitte.

Der indkaldes derfor til generalforsamling den 15. oktober kl. 19.00 i LNF1920’s lokaler på GP.

Følgende dagsorden behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Juniorlederen aflægger beretning.
 4. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.
 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 6. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.
 7. Fastsættelse af kontingent og indskud.
 8. Valg til bestyrelsen jævnfør §8.
 9. Valg til juniorudvalg.
 10. Valg til andre udvalg.
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. Valg af 1 revisorer.
 13. Valg af 1 revisorsuppleant.
 14. Eventuelt.

Ad. Punkt 7. Det er ifølge vedtægterne generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet. Bestyrelsen har dog en mulighed for at korrigere denne beslutning, hvis der indtræder forhold, som har væsentlig betydning for klubbens økonomi. DSF har i mange år haft uændret kontingent, men besluttede på kongressen i september at forhøje kontingentet væsentligt. Bestyrelsen fastlagde derfor kontingentet for 2021 til 650 kr. for seniorer, 750 for familier, 50 kr. for juniorer, 90 kr. for ungdom (19-25 år) og 450 kr. for pensionister. Dette beder vi generalforsamlingen godkende.

Ad. Punkt 8. Steen ønsker at fratræde posten som kasserer, og Freddy vil gerne overtage denne. Steen vil gerne indtræde i bestyrelsen på Freddys post. Desuden er Hans-Erik på valg.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25/ 20 33 28 25 mail steenib@gmail.com eller JensT tlf. 26 84 43 58 mail jenstudvad@gmail.com senest den 12. oktober