§ 1. Foreningen

Foreningens navn er Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn. Dens hjemsted er Nykøbing Falster. Den består af en seniorafdeling og en juniorafdeling. Den daglige ledelse af seniorafdelingen forestås af bestyrelsen, således som det er fastlagt i § 8, medens ledelsen af juniorafdelingen varetages af et udvalg, som er valgt på den ordinære generalforsamling. Juniorlederen aflægger på den ordinære generalforsamling beretning om juniorafdelingens arbejde. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at stille fiskevande til rådighed for sine medlemmer og arrangere kyst-, hav-, mose- og søture for medlemmerne. Foreningen foretager instruktion af medlemmerne, således at disse kan deltage i lystfiskeriet med størst muligt udbytte. Desuden er formålet at fremme lyst- og sportsfiskeriet bl. a. ved deltagelse i organisationsarbejde med dette formål og deltagelse i råd, udvalg m.m.

§ 3. Medlemskab og stemmeret.

Stk. 1. Som medlem i Lystfiskeriforeningens seniorafdeling kan optages personer, som er fyldt 18 år. Som medlem i juniorafdelingen kan optages unge mennesker, som er fyldt 6 år, dog skal børn under 10 år være ledsaget af en voksen person fra familien på foreningens ture. Man regnes som junior til og med det år, hvor medlemmet fylder 18 år. Familier kan optages som familiemedlemmer jf. Danmarks Sportsfiskerforbunds vedtægter, og personer over 65 år kan optages som pensionistmedlemmer. Anmodning om medlemskab rettes til foreningens kasserer eller et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Afslår bestyrelsen en optagelsesanmodning, kan afslaget forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Medlemskabet er først gyldigt fra den dato, indskud og kontingent er indbetalt.

Stk. 2. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret og kan stemme ved generalforsamlingen. Øvrige medlemmer kan overvære generalforsamlingen. Forældre/værge til juniormedlemmer kan udtale sig og stemme ved generalforsamlingen med en stemme pr. junior.

§ 4. Kontingentet og dets anvendelse.

Stk. l. Indskud og kontingent for seniorer, familier, pensionister og juniorer fastlægges på den ordinære generalforsamling. Kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund bliver fastsat på forbundets ordinære kongres, der afholdes hvert andet år.

Ved nyindmeldelse graduerer bestyrelsen kontingentets størrelse, alt efter hvor lang tid, der er tilbage af kontingentåret. Bestyrelsen fastsætter regler herfor.

Stk. 2. Foreningskontingent anvendes til kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund incl. medlemsbladet Sportsfiskeren, aktiviteter for junior- og seniorafdelingen, samt til kontingent til diverse foreninger, udsætningsfonde, interesseorganisationer, sammenslutninger af foreninger og til foreningens daglige drift.

§ 5. Medlemmers rettigheder og pligter.

Stk. l. Seniormedlemmer har ret at medtage deres ægtefælle/samlever og børn under 18 år til at fiske i foreningens vande. Ligeledes kan andre end ovenstående indbydes til at deltage i foreningens arrangementer. Ovennævnte personer skal overholde de af bestyrelsen udarbejdede ordensregler.

Stk. 2. Medlemmerne skal overholde vedtægterne og de af bestyrelsen udarbejdede regler og har pligt til omgående at meddele bestyrelsen konstaterede forureninger og andre skader på fiskevand og materiel. Desuden er medlemmerne under bødeansvar på 20 kr. forpligtet at bære foreningens emblem ved generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afgør de i dagsordenen nævnte punkter ved simpelt stemmeflerhed med de i vedtægterne nævnte undtagelser. Efter anmodning fra et medlem skal afstemninger foregå skriftligt.

Stk. 1. Den årlige generalforsamling afholdes den 4. fredag i februar. Medlemmerne indkaldes via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Følgende dagsorden behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Juniorlederen aflægger beretning.

4. Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.

5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

6. Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.

7. Fastsættelse af kontingent og indskud.

8. Valg til bestyrelsen jævnfør § 8.

9. Valg til juniorudvalg.

10. Valg til andre udvalg.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12. Valg af 1 revisorer.

13. Valg af 1 revisorsuppleant.

14. Eventuelt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller senest 14 dage efter, at 20 medlemmer har fremsendt skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Medlemmerne indkaldes med mindst 8 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, som tydeligt angiver, hvilke spørgsmål den ekstraordinære generalforsamling skal behandle.

§ 7. Regler for forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, tilstilles bestyrelsen skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. For forslag, der vedrører ændringer af Foreningens vedtægter, er fristen 4 uger, og forslaget skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Medlemmerne kan dog mundtligt fremsætte spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog afvise at behandle et forslag, såfremt det medlem, der stiller forlaget, ikke er til stede.

§ 8. Bestyrelsen og dens virke.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand/kasserer, der vælges på skift for en periode af to år, 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på skift med 2 og 1 ad gangen, for en periode af 2 år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter. en l. suppleant og en 2. suppleant for en periode af l år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær blandt sig og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Stemmeafgivning skal være skriftlig, hvis flere opstiller til samme post. Ved valg af formand og kasserer har de stemmeberettigede hver en stemme. Hvis der ikke ved valg af formand og kasserer er flertal for en kandidat blandt de afgivne stemmer, foretages en anden valgrunde, hvor der kun kan stemmes på de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Formandskandidaterne er forpligtiget til at fortælle generalforsamlingen om sine fiskepolitiske holdninger og visioner for foreningen, og der skal være lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne. Ved valg til de øvrige bestyrelsesposter og ved valg af suppleanter til bestyrelsen har hver stemmeberettiget lige så mange stemmer, som der er poster, der skal besættes. Posterne tilfalder de kandidater, der har fået flest stemmer. Generalforsamlingen udpeger et valgudvalg, som gennemfører valghandlingen. Ingen personer i valgudvalget må selv være på valg ved den pågældende afstemning.

Stk. 2. Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger og varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen sørger for at være repræsenteret i nævn, råd, udvalg m.v. og deltager i den offentlige debat, således at der opnås maksimal indflydelse på beslutningerne angående det rekreative fiskeris udvikling og muligheder.

Stk. 3. Foreningen tegnes udadtil af formanden eller i dennes fravær et flertal i bestyrelsen.

§ 9. Juniorudvalg.

Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et juniorudvalg bestående af mindst 2 seniormedlemmer og mindst 2 juniormedlemmer. Valget gælder for 2 år, således at et senior­ og et juniormedlem er på valg hvert år. Juniorudvalget skal varetage den daglige ledelse af juniorafdelingen i et af bestyrelsen eller i samarbejde med bestyrelsen fastlagt virksomhedsområde.

§ 10. Andre udvalg.

Generalforsamlingen vælger blandt et antal medlemmer til at varetage et eller flere hverv af de på generalforsamlingen nedsatte udvalg. Det enkelte udvalg vælger selv sin talsmand.

§ 11. Regnskab og revision.

Kassereren fører regnskabet. Regnskabsåret går fra 1.1 til 31.12. Kontingentopkrævningen foretages gennem Danmarks Sportsfiskerforbund sekretariat. Til revisorer af regnskabet vælges på generalforsamlingen to revisorer skiftevis 2 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant for 1 år.

§ 12. Kontingentrestance og eksklusion.

Medlemmer, der efter skriftlig påmindelse ikke har betalt kontingent senest d. 1. marts, betragtes som udmeldt af foreningen. Ved genindmeldelse inden for 2 år skal der ikke betales nyt indskud. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og regler, medlemmer, der tilsidesætter gældende lovgivning vedrørende rekreativt lyst- og sportsfiskeri, medlemmer, der ved sine handlinger skader foreningen væsentligt, og medlemmer, der udviser usportslig eller anstødelig opførsel. Eksklusion, der ikke skyldes kontingentrestance, kan af det ekskluderede medlem forlanges forelagt den ordinære generalforsamling, der ved afstemning afgør, om eksklusionen skal stå ved magt. Eksklusion af et medlem, valgt under § 6, punkt 8 forelægges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

§ 13. Foreningens opløsning.

Foreningen kan opløses, hvis der på en ordinær generalforsamling vedtages et forslag om dette, dog skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemme for opløsningen. Opnår et forslag om opløsning ikke det omtalte flertal, men kun simpelt flertal blandt de fremmødte ved den ordinære generalforsamling, skal der senest 2 måneder efter afholdes ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning på dagsordenen. Afgørelsen træffes da ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Ved opløsningen stilles aktiverne til rådighed for Danmark Sportsfiskerforbund, dog med undtagelse af pokaler eller lignende, for hvilke statutter følger. Mangler sådanne, træffer den afsluttende generalforsamling afgørelse om anvendelsen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 24.2.2017