Det næste års tiltag indenfor vandpleje og miljø

Vi har lige sammen med grusbanden fra Fishing Zeeland sendt en ansøgning om udlægning af skjulesten i Tingsted Å nedstrøms Åhaverne. Der er god gydning ved Åhaverne. Ynglen herfra har imidlertid ikke mange skjulesteder, og vi vil derfor forbedre mulighederne for, at ynglen kan gemme sig og vokse sig store. Set fra vores synspunkt er strækningen let tilgængelig, da stenene kan køres direkte ud på brinkerne, så de let kan lægges på plads i åen i løbet af en eftermiddag. Vi regner med at gennemføre projektet til efteråret.

Skjulesten til Frejlev Å

Vi får også mulighed for at hjælpe kommunen med at plante skyggetræer langs Tunderupløbet og strækningen ved Frejlev Å, som blev restaureret sidste år.Til næste år planlægger vi at restaurere en strækning på ca. 300 m. af Tingsted Å nedstrøms broen i Tingsted Å. Projektet er kun på ideplanet på nuværende tidspunkt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er elfiskeri.jpg
Elfiskeri

Endelig er der nye udsætningsplaner på vej på baggrund af elfiskeriet sidste sommer.

Der skal udsættes ca. det samme antal mundingsfisk (ca. 38.000), men ynglen bliver sløjfet. Til gengæld modtager vi 8.600 ½-årsfisk, der skal fordeles over vores område (Lolland-Falster og Møn).

Udsætninger af ½-årsfisk

Da udsætningsplanerne skulle revideres, fik vi ikke havørredyngel til udsætninger i foråret. I stedet fik vi ½-årsfisk her til efteråret, som skulle sættes ud de steder, hvor ynglen ellers skulle ud, for vores vedkommende primært Tingsted Å og Bjørup Bæk.

I slutningen af oktober kom Flemming fra Vork Dambrug med godt 10.000 fisk, som vi fik fordelt. Vi håber så på, at de vil vokse sig store og trække ud, så vi kan fiske dem, og der måtte også gerne være fisk, der vendte tilbage for at gyde.

Flemming fra Vork med ½-års fisk

Frejlev Å er restaureret.

Der dukkede 16 mennesker op, heraf folk fra LNF1920, da Grusbanden under Fishing Zealand trommede sammen for at restaurere Frejlev Å den 18. oktober. Rune Hylby – bandeleder – havde gjort sit hjemmearbejde godt. Der var kørt gydegrus ud 16 steder i åen, og lodsejeren havde kørt marksten ud til brinken. Så det var ”bare” at jævne gruset ud til banker, vælte stenene i åen og sikre skrænterne. Og det hele var overstået på kun 3 timer.

Store sten gav store problemer, bl. a. med at hindre trillebøren i at falde med ned i åen.

Store sten var der også plads til

Der skal også plantes træer på bredderne mod syd, der kan give skygge, der vil holde tilgroningen nede. Desværre var træerne ikke gået i dvale endnu, så Guldborgsund Kommune vil vente med at plante, til det bliver koldere.

4 røde glenter fløj over os tæt på, så vi fik også en fugleoplevelse.

Tag ned til åen i december! Så tror jeg, at vi vil se resultaterne i form af gydende ørreder.

Holdet, da dagen sluttede

Elfiskeri august 2020

Ca, hvert 10. år skal der udarbejdes nye udsætningsplaner for Møen, Lolland og Falster. I den forbindelse skal der foretages elfiskeri på en række punkter (stationer) i vores vandløb for at kortlægge bestandene og vurdere, om der er behov for udsætninger. Planerne skulle egentlig være lavet for 2 år siden, men på grund af tørre somre er de blevet udskudt til i år. Men atter i år har vi haft en tør sommer, men elfiskeriet blev gennemført alligevel. Der var ikke sat yngel ud i de sidste 2 år, så man kunne være sikre på, at yngel var et resultat af naturlig reproduktion. Det var Peter Geertz-Hansen fra DTU-Aqua, der stod for gennemførelsen

Vi var blevet bedt om at finde frivillige, der ville hjælpe til med fiskeriet. Det er et meget spændende arbejde, det er herligt at se de små ørreder dukke op. Der var hurtigt tilsagn fra Jan, Benny, Ole, Niels, Hans Erik, Mads og Jens. Da vi fik en præcis plan fra Peter kunne vi lave vores fordeling, 3 mand hver dag.

Peter havde regnet med at skulle bruge 10 dage på fiskeriet. Men da mange vandløb var helt udtørrede, var han færdig efter kun 5 dage. Det betød en ulige fordeling af arbejdet. Især Ole og Benny blev hårdt belastede, medens Mads slet ikke nåede at komme i aktion.

Det tørre vejr gjorde selvfølgelig også, at der var færre fisk at fange, selv om der var overraskelser. Således blev der fanget bækørreder i Donnemoseløbet, den største var på 38 cm! De kommer forhåbentlig til at nyde godt af den nyrestaurerede bæk.

Bækørred på 38 cm. fra Donnemoseløbet

Ellers var det Tingsted Å, der gav de bedste resultater. Her var rigtig meget yngel, både ved klimasøen, oppe i skoven og i Tingsted By.

Alt i alt ikke så mange fisk, men det var positivt at se, at der var ørredyngel på langt de fleste stationer, så der har været opgang med gydning.

Vi kan nu kun vente på, at resultaterne medfører en ny udsætningsplan. Peter forsikrede, at vi fortsat kunne regne med mundingsudsætningerne.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er p8180099.jpg
Elfiskeri fra Hanemoseløbet

50000 ørreder har fået nye hjem

Som led i miljøarbejdet og arbejdet for bedre muligheder for lystfiskere har Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920) udsat ca. 50000 ørreder i forskellige størrelser i åer på Møn, Falster og Lolland. Det drejer sig bl. a. om Sørup Å, Gundslev Å, Fribrødre Å, Tunderupløbet, Marrebæk Kanal, Tingsted Å, Flintinge Å, Saxkjøbing Å og Huns Å.

Udsætninger i Fribrødre Å

Fiskene er sat ud, så de hurtigt kan finde ud til havet, og de vil i løbet af et års tid æde sig så store, at de passerer mindstemålet på 40 cm.

Fiskene har forhåbentligt spredt sig nu. Vi har desværre oplevet, at folk har fisket direkte efter dem.

Tak til Niels, Svend Erik og Hans Erik for hjælpen.

Ansøgning om udlægning af gydesubstrat og sten til sikring af brink og til
skjul, samt udplantning af hjemmehørende træ-arter og buske i klynger
langs vandløbet i Frejlev Å-systemet (Stam 54 L).
Undertegnede skal hermed på vegne af Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og
Omegn og Den sjællandske Grusbande, ansøge om tilladelse til udlægning af
gydesubstrat, samt sten til brinksikring og skjul i Frejlev Å-systemet, der løber til
Guldborgsund, Bredningen.
Yderligere ønsker vi med dette projekt at udplante bl.a. rød-el i klynger langs vandløbssystemet.
Frejlev Å, projektstrækning.
Vi ønsker at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, samt skjulesten
på en nøje udvalgt strækning, hvor faldforholdene er gode, og hvor der på baggrund af
disse, ikke er nogle vandafledningsproblemer.
Desuden ønsker vi at udplante bl.a. rød-el på strækningen.
Projektstrækningen vedrører Frejlev Å, st. 5046-5564, Smedeløbet mod syd på
projektstrækning, samt Skarrebækken mod nord, nedstrøms Plantagevej.
De berørte strækninger er vedlagt på oversigtskort som bilag.
Projektets formål:
Formålet med dette projekt er at skabe yderligere miljøforbedringer for fisk og fauna i
vandløbet uden at vandafledningsevnen berøres væsentligt, da den nøje udvalgte
strækning af hovedløbet, Frejlev Å, har et gennemsnitligt fald på 4,86 promille på hele
strækningen.
Samtidig vil vi sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kant- og skjulesten,
samt udplante naturligt hjemmehørende træer og buske i klynger, primært rød-el langs
vandløbet.
Vandløbet skal ifølge vandrammedirektivet fungere som gyde- og opvækstvandløb for
ørreder med god økologisk tilstand.
Projektets Lokalitet:
Frejlev Å var tidligere et B1-målsat vandløb og skal nu leve op til Vandrammedirektivet
med god økologisk tilstand.
På de pågældende strækninger (se Bilag) af Frejlev Å med tilløb, løber vandløbet langs
dyrkede marker.
Bundbredden er ca. 1 meter i hovedløbet og består primært af sten og grus med sand,
samt blotlagt blå-ler.
Der er i 2001 foretaget opmåling af vandløbet, som viste et overuddybet vandløb, hvilket vi ikke har grund til at tro, har ændret sig, idet der flere steder var blå-ler i bunden, hvilket indikerer dette.
I forbindelse med et tidligere projekt på strækningen, blev det i et notat fra Storstrøms Amt
i 2006 anbefalet, at vedligeholdelsen af vandløbet blev friholdt i videst muligt omfang.
Skulle der være behov for vedligeholdelse, altså grødeskæring, skal det udføres med
håndredskab.
Det blev anbefalet, at vedligeholdelsen i videst muligt omfang blev begrænset til kun at
gælde slåning af den nederste meter af brinken tættest på vandløbet, én gang årligt.
Frejlev Å er på projektstrækningen ved lejlighed og senest i 2019 vedligeholdt med
mejekurv og brinkerne er slået fra kronekant til vandløb, hvilket ikke er i
overensstemmelse med Notatet fra Storstrøms Amt.
I forbindelse med dette projekt, samt det tidligere projekt på strækningen, er det vigtigt at prioritere Notatet og friholde strækningen for grødeskæring, idet faldet på strækningen ikke giver anledning til problemer med vandafledningen, samt at der på strækningen er en fin bundvegetation med nogle af de ”gode vandplanter”, der ikke har opstuvende effekt på vandafledningen.
Skulle der være behov for grødeskæring skal det foregå med håndredskab og maksimalt i en halv bundbredde.
Projektstrækningen (st. 5046-5564) strækker sig fra brounderføring ved Kettingevej
nedstrøms for station 5046, og slutter ved brounderføring ved Eskemosevej, station 5564,
samt tilløbet Skarrebæk.
På projektstrækningen er faldforholdene gode, der er sporadisk gydesubstrat i bunden, og der er observeret gydeaktivitet i Frejlev Å en lang årrække.
Senest i denne vinter, 2019-20, hvor der blev registreret gydeaktivitet fra ørreder.
Beskrivelse af projektforslaget
Projektforslaget indebærer følgende ændringer i Frejlev Å, Skarrebækken og Smedeløbet
Frejlev Å:
På projektstrækningen nedstrøms brounderføringen ved Kettingevej, station 5046 til
Brounderføring ved Eskemosevej, station 5546 forbedres de fysiske forhold med anlæg af
15 gydebanker på 5 meters længde og i fuld bredde, i alt ca. 15 kubikmeter (1 kubikmeter
pr. gydebanke, ½ kubikmeter i tilløb) i Frejlev Å med tilløb.
På strækningen er Frejlev Å 1 meter bredt, dybden 10-30 cm, og der ønskes lagt et lag
gydesubstrat på ca. 20 cm.
Der udlægges ca. 12 kubikmeter skjulesten med Ø 100-500 mm på strækningen, dels til
brinksikring og dels skjulesten på hele projektstrækningen.
De største sten lægges i kanten, mens de mindre sten lægges i strømrenden, idet der ikke
er oprensningsbehov på projektstrækningen.
Gydesubstrat og skjulesten/brinksikring udlægges på eksisterende bund.
Desuden udplantes hjemmehørende træer og buske i klynger, og enkeltstående på hele
strækningen, idet træer og buske har en række positive effekter på vandløbsmiljøet, ikke
mindst skyggevirkende og brinkstabiliserende.
Skarrebækken:
Der anlægges 4 gydebanker på 5 meters længde (½ kubikmeter gydegrus på hver) i hele
vandløbets bredde, idet bundbredden er ½ meter. I alt ca. 2 kubikmeter gydegrus.
Projektstrækningen strækker sig fra brounderføringen ved Plantagevej til sammenløbet
med Frejlev Å, i alt ca. 200 meter.
Desuden udlægges 2 kubikmeter skjulesten (Ø100-300 mm) på strækningen til forøgelse
af den fysiske variation, hvilket giver stor overlevelse af den nyklækkede yngel og således, at der skabes et lettere naturligt slynget forløb i profilet.
Der er ikke behov for udplantning af træer og buske på projektstrækningen.
Smedeløbet:
Der anlægges 4 gydebanker på 2½ meters længde (1/4 kubikmeter gydegrus på hver) i
hele vandløbets bredde, idet bundbredden er ½ meter. I alt ca. 1 kubikmeter gydegrus.
Projektstrækningen inkluderer de nederste ca. 200 meter af Smedeløbet til sammenløbet
med Frejlev Å.
Desuden udlægges 1 kubikmeter skjulesten (Ø100-200 mm) på strækningen til forøgelse
af den fysiske variation, hvilket giver stor overlevelse af den nyklækkede yngel og således, at der skabes et lettere naturligt slynget forløb i profilet.
Der er behov for udplantning af træer og buske på projektstrækningen, således at brinker stabiliseres, samt giver skygge i vandløbet.
Gydebanker.
Der udlægges gydesubstrat i et tæppe på ca. 20 cm. Gydesubstratet består af 15%
singels (ø 32-80 mm) og 85% nøddesten (ø16-32mm).
Der udlægges gydesubstrat på en strækning, der i forvejen har en bund bestående af fast
materiale og fritskyllet ler.
Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en
gydebanke”, se: https://vimeo.com/110116920.
Udlægningen vil blive kontrolleret vha. ”stokkemetoden” på udvalgte gydebanker således, at det er fuldt gennemsigtigt, at hver gydebanke højst vil stuve vandstanden 5 cm ved gydebankens begyndelse (opstrøms) og at opstuvningszonen maksimalt vil være 10 meter ved et fald på 5 promille (5 cm ved gydebankens begyndelse, 2½ cm opstuvning 5 meter opstrøms, og udlignet 10 meter opstrøms).
Brinksikring og skjulesten
Mellem gydebankerne udlægges der spredte større sten (100-300 mm) på strækningen.
Disse sten skal fungere som brinksikring og skjulesten for fisk og smådyr.
Der udlægges 2-4 sten pr. løbende meter bred.
De største sten, Ø 500 mm, udlægges langs kanten således, at brinken og
skråningsanlægget sikres mod nedskridning.
Desuden udlægges sten, Ø 100-200 mm i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske
variation og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater.
Skjulesten udlægges mellem de anlagte gydebanker.
Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra DTU Aqua.
Frejlev Å på projektstrækning.
Udplantning af træer langs vandløbet
Langs bredden plantes hjemmehørende træ-arter i klynger på både nord- og sydsiden for at stabilisere brinkerne.
Beplantningen vil skabe yderligere variation, også i vandløbet og sikre invertebraters
mulighed for at ”gå på vingerne”, samt skabe fødegrundlag ved løvets henfald.
Desuden vil træer og buske langs vandløbet skabe skygge og dermed hæmme
grødevæksten i vandløbet, samt sikre en lavere sommertemperatur, hvilket vil have en
gavnlig effekt på både fisk og invertebraters sommeroverlevelse.
Træerne, primært rød-el udplantes i klynger med 50 meters mellemrum på
projektstrækningen. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at plante enkeltstående træer
af anden sort, -eksempelvis vild-æble, hvidtjørn, bornholmsk røn, eg og vild kirsebær
imellem klyngerne af rød-el.
Økonomi
Projektet kan kun realiseres, hvis der er finansiering via Gruspuljen. Gruspuljen afholder alle udgifter i forbindelse med indkøb af materialer til projektet.
Indkøb af ca. 18 kubikmeter gydesubstrat inkl. levering til en samlet værdi af ca. 12.000.-
kr (ekskl. moms).
Udlægningen vil ske ved hjælp af engagement fra ”de frivillige” fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn og Grusbanden.
Det vil i den forbindelse være ønskeligt, hvis Guldborgsund Kommune vil lægge
gydegruset ned i vandløbet således, at de frivillige derefter kan rette det til.
Det vil kunne gøres på en eftermiddag, idet det er muligt at køre med en lastbil langs
vandløbet og lægge gruset direkte i vandløbet.
Der er observeret adskillige bunker sten til skjul og brinksikring i lokalområdet, og vi vil
bestræbe os på at samle disse sammen for et meget begrænset beløb.
Anslået pris, 2-5000.- kr. (ekskl. moms).
Guldborgsund Kommune vil bidrage med indkøb af træer og buske til rojektstrækningen
og vil i samarbejde med lodsejere og de frivillige forestå selve udplantningen.
Estimeret værdi for dette beløber sig til ca. 2-4000.- kr.
Forhåndstilladelse fra Lodsejer.
Vi har haft en fin dialog med lodsejere og det lokale Ålaug/landboforening, og har i den
forbindelse indhentet underskrifter til fortsat samarbejde.
Forlods har vi desuden haft en snak med Guldborgsund Kommune, og her ser man også
positivt på projektet, ikke mindst på baggrund af det lokale frivillige initiativ, både blandt foreningsfolk og blandt Grusbanden, samt det faktum, at der er blevet registreret
gydeaktivitet på strækningen.
Undertegnede og samarbejdspartnere vil under udførelsen af projektet, gøre sig store
anstrengelser for at undgå at beskadige brinkerne og skråningsanlægget mest muligt,
hvorfor vi vil søge at bruge måtter til udlægning, hvis ikke entreprenøren kan lægge grus
og sten direkte i vandløbet.
Ligeledes har vi garanteret, at lodsejerens dræn ikke beskadiges og at gydebankerne
placeres således, at der ikke sker ændringer i ”trækket” på drænene.
Tidshorisont
På vegne af Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn og Grusbanden, vil vi
gerne have udført projektet i sensommeren/efteråret 2020.
I denne periode er der normalt tørt og forholdene for at færdes med maskiner/trillebører er normalt gode.
Samtidigt er det også vigtig at projektet udføres inden der er optræk af gydende
havørreder.
Bilag: Kort over de anførte strækninger.
Med venlig hilsen
Lystfiskeriforeningen for Nykøbing
Falster og omegn.
Martin Friis Mortensen. Rune Hylby.
Tårsvej 19.
4990 sakskøbing.
Mobil: 24235893
E-mail – kiahenriette@gmail.com
Den sjællandske Grusbande,
Vand- og fiskepleje,
v/bandeleder.
Rune Hylby,
Kvarmløsevej 28,
4340 Tølløse,
tlf. 25364280,
mail: runehylby@gmail.com.

Donnemoseløbet er blevet restaureret!

Ialt 15-16 mennesker var mødt op, da ”grusbanden” sammen med LNF1920 havde opfordret folk til at komme og hjælpe til med at gøre Donnemoseløbet til en bedre sted for gydende havørreder. Donnemoseløbet har tidligere været et ”topsted”, men i de senere år er antallet af gydegruber faldet dramatisk, og i år var der kun talt 2, så noget måtte gøres.

DSC_0130

Grusbanden med Rune Hylby og Martin Mortensen fra LNF1920 fik udarbejdet er projekt, som blev accepteret af Poul Schreiner fra Det Classenske Fideikommis, og projektet kunne efter endt høring sættes i gang.

DSC_0119

Kommunen havde kørt gydegrus ud, og de fremmødte kunne gå i gang med at jævne gruset ud til gydebankerne, og kort tid efter kunne man se, hvorledes vandløbet ændrede karakter. Syv flotte stryg var det blevet til. Så blev der lagt skjulesten ud, og nu kan vi kun vente på, at det bliver gydesæson igen.

DSC_0137

Tak til alle, der deltog eller bare så på, og Det Classenske Fideikommis.