Der indkaldes dermed til generalforsamling den 25. februar 2022 kl. 19.00 i LNF1920’s lokaler på GP.

Følgende dagsorden behandles:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formanden aflægger beretning.

3.      Juniorlederen aflægger beretning.

4.      Nedsatte udvalg orienterer Generalforsamlingen.

5.      Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

6.      Indkomne forslag drøftes og bringes til afstemning.

7.      Fastsættelse af kontingent og indskud.

8.      Valg til bestyrelsen jævnfør §8.

9.      Valg til juniorudvalg.

10.  Valg til andre udvalg.

11.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12.  Valg af 1 revisorer.

13.  Valg af 1 revisorsuppleant.

14.  Eventuelt.

Ad. Punkt 6. Bestyrelsen ønsker via formålet for foreningen at tydeliggøre, at vi arbejder for et bedre vandmiljø. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring i foreningens vedtægter:

Nuværende §2

Foreningens formål er at stille fiskevande til rådighed for sine medlemmer og arrangere kyst-, hav-, mose- og søture for medlemmerne. Foreningen foretager instruktion af medlemmerne, således at disse kan deltage i lystfiskeriet med størst muligt udbytte. Desuden er formålet at fremme lyst- og sportsfiskeriet bl. a. ved deltagelse i organisationsarbejde med dette formål og deltagelse i råd, udvalg m.m.

Forslag til ændring af §2

Foreningens formål er at stille fiskevande til rådighed for sine medlemmer og arrangere kyst-, hav-, mose- og søture for medlemmerne. Foreningen foretager instruktion af medlemmerne, således at disse kan deltage i lystfiskeriet med størst muligt udbytte. Foreningen arbejder for at fremme lyst- og sportsfiskeri, deltager aktivt i fiske- og vandpleje for at optimere vandkvalitet til gavn for flora og fauna samt deltager i organisationsarbejde i råd, nævn og udvalg m.m. indenfor området.

Ad. Punkt 8. Der skal vælges formand og et bestyrelsesmedlem i år. JensT ønsker ikke at fortsætte som formand, ligesom Michael Madsen heller ikke ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning: 3 stk. smørrebrød og en øl/vand for 50 kr. Bestilling hos Steen tlf. 54 82 28 25/ 20 33 28 25 mail steenib@gmail.com eller Freddy tlf: 22 40 83 33 E-mail: fredd@privat.dk